• You are here:
  • Home »

Algemene voorwaarden

1 Algemeen
1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan:
Leverancier: De ondernemer die deze voorwaarden hanteert, en die lid is van FNV Zelfstandige Bondgenoten.
Afnemer: De Contractuele wederpartij van de zelfstandig ondernemer.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Leverancier, op alle overeenkomsten die Leverancier sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.3 Leverancier wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Afnemer uitdrukkelijk van de hand.

2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat Leverancier een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van Afnemer.
2.2 Alle aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2.3 Als Afnemer aan Leverancier gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Leverancier uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

3. Levertijd
3.1 De door Leverancier opgegeven levertijd geldt altijd als een benadering, waarbij Leverancier er altijd vanuit is gegaan dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de condities zoals deze hem bij het afgeven van de levertijd bekend waren.
3.2 De levertijd gaat in wanneer aan alle noodzakelijke en overeengekomen voorwaarden voor uitvoering van de opdracht is voldaan.
3.3 Indien de condities als bedoeld in het eerste lid anders blijken kan Leverancier de levertijd verlengen met de tijd welke hij nodig heeft om de opdracht onder de gewijzigde condities uit te voeren.
3.4 Indien Leverancier gerechtigd is tot opschorting wordt de levertijd overeenkomstig verlengd.

4. Prijs
4.1 Leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.

5 Adviezen
5.1 Afnemer kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Leverancier welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.
5.2 Door Leverancier verstrekte adviezen komen tot stand op basis van door Afnemer verstrekte informatie. Leverancier gaat uit van de juistheid van deze informatie.

6 Betalingsvoorwaarden
6.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling per maand voorafgaand het abonnement.
6.2 Het recht van Afnemer om zijn vorderingen op Leverancier te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Leverancier in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. de Afnemer failliet is, of in surseance is;
c. de Afnemer als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d. de Afnemer als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
6.3 Boeterente: bij zakelijke transacties is de Afnemer boeterente verschuldigd vanaf dertig dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer de dienst en/of de goederen heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de goederen of dienst. Bij betalingsachterstand treedt de boeterente van rechtswege in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.
6.4 De boeterente bedraagt 7% plus de rente van de Europese Centrale Bank.
6.5 Voor transacties met consumenten geldt de wettelijke rente welke is vastgesteld door de Nederlandse overheid.
6.6 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Afnemer aan Leverancier alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden als volgt berekend:
over de eerste € 3.000 15%
over het meerdere tot € 6.000 10%
over het meerdere tot € 15.000 8%
over het meerdere tot € 60.000 5%
over het meerdere vanaf € 60.000 3%
6.7 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Afnemer verschuldigd.
6.8 Indien Leverancier in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Afnemer.

7 Onuitvoerbaarheid van de opdracht
7.1 Leverancier heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
7.2 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

8 Ontbinding
8.1 Indien Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Leverancier gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelestelling van Afnemer of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Leverancier gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. Leverancier is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
8.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Leverancier toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
8.3 Leverancier is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan Afnemer.
8.4 Indien de Afnemer ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Leverancier verhindert, heeft Leverancier het recht de overeenkomst te ontbinden.
8.5 Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor Leverancier opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Leverancier bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Leverancier bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.
8.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Leverancier zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade,

9 Reclames, klachten
9.1 Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 48 uur na constatering, ofwel- bij niet zichtbare gebreken- binnen 48 uur nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
9.2 Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat Leverancier op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van 1 jaar na het afsluiten van de opdracht waarop zij betrekking hebben.

10 Garantie
10.1 Leverancier staat gedurende zes maanden in voor de deugdelijkheid van de door hem verrichte prestatie.
10.2 Indien de in het vorige lid bedoelde prestatie heeft bestaan uit de aanneming van werk, zoals het installeren en implementeren van programmatuur, dan staat opdrachtnemer gedurende zes maanden in voor de deugdelijkheid van het geleverde werk, mits hij vrij was in de wijze van uitvoering daarvan.
10.3 De garantieverplichtingen van Leverancier zullen, in het geval als genoemd in het vorige lid, bestaan uit het (deels) opnieuw verrichten van de werkzaamheden
10.4 De kosten van eventuele aanpassingen komen voor rekening van Afnemer.
10.5 Indien de in het eerste lid genoemde prestatie van Leverancier heeft bestaan uit de levering van software staat Leverancier gedurende zes maanden na levering in voor de deugdelijkheid hiervan, mits de instructies van Leverancier door Afnemer ook zijn opgevolgd.
10.6 De garantieverplichtingen van Leverancier zullen, in het geval als in het vorige lid genoemd, bestaan uit het herleveren van de software, het uitvoeren van modificaties of het gedeeltelijk crediteren van de factuur, zulks naar keuze van de Leverancier.
10.7 Te allen tijde moet Leverancier in de gelegenheid worden gesteld een eventueel gebrek te herstellen of zijn prestatie opnieuw te verrichten.
10.8 Afnemer heeft slechts recht op garantie indien hij aan alle verplichtingen jegens Leverancier heeft voldaan.
10.9 Geen garantie wordt verleend voor gebreken welke het gevolg zijn van: onoordeelkundig gebruik, normale slijtage, niet- of onjuist uitgevoerd onderhoud, en installatie, reparatie, en wijziging door derden. Ook wordt geen garantie verleend indien Afnemer gebruik maakt van illegale software, of van software waarvan Leverancier heeft aangegeven dat deze niet compatible is met de door hem geleverde en/of geïnstalleerde software.

11 Aansprakelijkheid
11.1 Leverancier is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Afnemer, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Leverancier toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Leverancier verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
11.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
11.3 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Leverancier nimmer aansprakelijk.
11.4 De door Leverancier te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Afnemer te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Afnemer geleden schade.
11.5 Indien de assuradeur van Leverancier om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Leverancier te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom.
11.6 Ten aanzien van door Leverancier geleverde software aanvaardt Leverancier geen enkele aansprakelijkheid.
11.7 Ten aanzien van verstrekte adviezen aanvaardt Leverancier geen enkele aansprakelijkheid.

12 Toepasselijk recht en forumkeuze
12.1 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Leverancier is bevoegd kennis te nemen van geschillen.
12.2 Nederlands recht is van toepassing.